Upravnik ima pomembne naloge in dolžnosti

Vsak od nas je verjetno že velikokrat slišal besedo upravnik, ampak ali resnično vemo kakšne so njegove naloge, dolžnosti in pravice. V družbi veljajo upravniki za neko nujno zlo, češ da se okoriščajo z denarjem etažnih lastnikov in da ne delajo kaj dosti.

V resnici pa sami upravniki stavb točno vedo, da to ni res. Upravnik je torej pooblaščenec upravljanja etažnih lastnikov ali solastnikov oziroma skupnih lastnikov nepremičnine na podlagi zakona ali pogodbe.

Kaj narekuje stvarnopravni zakon upravnikom?

Upravnik mora po stvarnopravnem zakonu med drugim izvajati sklepe etažnih lastnikov ter skrbeti za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov. Njegova naloga je tudi poskrbeti za porazdelitev in izterjavo obveznosti, upravljati rezervni sklad in skupen denar ter zastopati etažne lastnike v poslih upravljanja.

V imenu preostalih lastnikov lahko vloži tudi izključitveno tožbo in tožbo za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažnega lastnika. Upravnik obvešča tudi geodetsko upravo o spremembah lastništva posameznih delov, predlaga sodišču, da odloči o poslu rednega vzdrževanja, sklicuje in vodi zbor etažnih lastnikov.

Kaj določa upravnikom stanovanjski zakon?

Stanovanjski zakon upravnikom omogoča zastopati etažne lastnike pred upravnimi organi pri izdaji dovoljenj in soglasij v geodetskih postopkih stavb in zemljišč. Upravnik pripravi načrt in terminski plan vzdrževanja večstanovanjske stavbe ter poskrbi, da se bo ta plan izvedel. Vsem etažnim lastnikom je dolžan poročati o svojem delu in izdati mesečne in letne obračune stroškov, sprejemati plačila etažnih lastnikov stavbe, podati letno poročilo o upravljanju objekta, oštevilčiti in označiti stanovanja in druge prostore ter zbrati podatke za vpis v kataster stavb.

Z leti se obseg zakonskih pooblastil vse bolj veča, zato ima upravnik vse več dela, ne le z upravljanjem stavb in zemljišč, ampak tudi z birokracijo. Njihovo delo je zahtevno in odgovorno, za katero je potrebno veliko različnega znanja in ustreznega kadra. Zato je razumevanje in zaupanje med lastniki stanovanj in ostalimi oskrbniki še toliko bolj pomembno.